הרב אורי ליפשיץ: עיון במסכת בבא קמא

בבא קמא 1: "המניח", סוגיית הפתיחה

הרב אורי ליפשיץ • ט"ז שבט תשע"ט
הרב אורי ליפשיץ פותח בלימוד פרק שלישי -המניח- עם חבורת 'בתורתו יהגה', סוקר בקצרה את פרק המשניות ומרחיב על סוגיית הפתיחה והעיצוב שהיא מעניקה לרשות ה...

בבא קמא 2: "עביד איניש דינא לנפשיה", שיעור ראשון

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג שבט תשע"ט
שיעור ראשון בסוגיית עאד"ל, סקירת פשט הבבלי והשוואה לירושלמי

בבא קמא 3: "עביד איניש דינא לנפשיה", שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • כ"ט שבט תשע"ט
שיעור שני בסוגיה, סקירת הראשונים ופסיקתם המשקפת הכרעה כדברי רב נחמן יחד עם הפנמת עמדתו של בר הפלוגתא - רב יהודה
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435