הלכות תפילה 4: סימן צז, צט נקיון הגוף בתפילה ודין השיכור

הרב אורי ליפשיץ • 

עיסוק בסימנים צו' וצט', היחס לגוף בזמן התפילה ודין השיכור בתפילה