השופר אצל ר' צדוק: חלק ב'

הרב שג"ר • אלול תשס"ד

"עניין תקיעת שופר" – לימוד בפסקה ל"ה ברסיסי לילה לרבי צדוק הכהן מלובלין.