זוגיות ופנימיות התורה 9: יעקב ועשיו – סיכום

הרב אלחנן ניר • ד כסלו תשע"ו

המשך הלימוד על דמויותיהם של יעקב ועשיו: עיון בדברי הרמב"ן, המהר"ל והאר"י.