חסידות איז'ביצא: 2

זוהר מאור • תשס"ט

שיעור שני על חסידות איזביצא – המענה החסידי לזיוף הרוחני שבחוויה הדתית.