חסידות איז'ביצא: 3

זוהר מאור • תשס"ט

שיעור שלישי על חסידות איזביצא – המענה החסידי לזיוף הרוחני שבחוויה הדתית.