מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי הקדש טעות

יעקב מאיר • 
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435