"מנחילין האב את הבנים והבנים את האב"

הרב נעם סמט • כט' שבט תשע"ו

המשך לימוד מבואי לפרק "יש נוחלין". דיבור על הנחלה כמסמנת ברית בין האב לבנו כמו שמשתקף במקרא, נגיעה קצרה בפרק המשניות ובירורן.