פילסוף תלמודי 4: כפה הר כגיגית

יאיר ברלין • ד סיוון תשע"ז

המשך לימוד בקריאה התלמודית של לוינס 'פיתוי הפיתוי', על פיתוי התבונה כמשתקף במעמד הר סיני.