קדושים תהיו

איתן אברמוביץ' • תשס"ח

הקדושה היא היכולת לחרוג מיחסי האדון והעבד, מהציווי והכוח, לדלג על הפער האינסופי של "קדושתי למעלה מקדושתכם".שיח לשבת פרשת קדושים.