שמואל ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

מרד שבע בן בכרי ז' תמוז