תביעתו של משה

אלחנן ארזי • תשס"ז

ננסה לעמוד על עמדתו של משה בדבריו אל ה'- מה מקומה ולהיכן היא מובילה. שיח לשבת פרשת וארא.