הלכות תפילה 12: שאילת גשמים

הרב אורי ליפשיץ • 

שאילת גשמים בחוץ לארץ, הדיון הוא בתשובת הרא"ש כלל ד סימן י, האם ההלכה משתנה כאשר בקשת גשמים היא קללה באזור גאוגרפי שונה. הלכה ומציאות יחיד וחברה.