בעל החלומות

משה שריאל • תש"ע

סקירת סיפורי החלומות בספר בראשית ומסקנה על משמעות החלומות שהם חלמו אז, שאנחנו חולמים היום. שיח לשבת וישב

ש

ש

אף על פי שפרשיות וישב ומקץ מכילות קובץ חלומות גדול ומשמעותי, סיפורי החלומות של ספר בראשית לא מתחילים פה. החלום הראשון בספר בראשית, שמציג את עצמו בתור חלום שדורש פרשנות, מופיע בפרשת ויצא, זהו חלומו של יעקב, על סולם וראשו בשמים. כזכור, יעקב קם בבוקר, מקים מצבה מהאבן שישן עליה ונודר את נדריו לה’. כשאנו פונים למדרש בראשית רבה על מנת לבחון את ההשפעה הרבה שודאי הייתה לחלום זה על חכמינו זכרונם לברכה, צפויה לנו הפתעה, או אם נדייק - אכזבה.

אמר רבי אבהו: דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין.

בראשית רבה סח, יב

כך ממש! האם זו המסקנה העולה ביחס לדברי חלומותיו של יעקב, של יוסף, של שרי פרעה ושל מלך מצרים בעצמו? שדברי חלומות לא מוסיפים לנו דבר?

כחלומות, כן דבריו של ר’ אבהו, ניתנים לפרשנות. בסוגיית הגמרא שדנה בענייני החלומות מסופר סיפור ארוך ומפותל על שניים מגדולי האמוראים שבאו לקבל הסברים על חלומותיהם. על שניהם כאחד מסופר כיצד השפיעה פרשנות החלום על חייהם, כיצד זה עלה וזה ירד - האין זה ניגוד גמור לדברי ר’ אבהו?

סוף הסיפור מסביר את תמיהת הראשית. מסקנת המעשה בגמרא היא, כלשונם:

אשכחיה רבא וחזא דהוה כתיב ביה כל החלומות הולכין אחר הפה.

ברכות נו, א

החלום אינו ולא כלום, כפי שאמר ר’ אבהו, אלא שהכל הולך אחר הפה. משמעות החלום נמצאת בנתינת הפרשנות המילולית למראה. מתוך כך גם ניתן להבין מדוע מציק יוסף לאחיו ולאביו בסיפורי חלומו. היחס שהוא מקבל, יחס של שנאה, של גערה, מעלה חשדות של אוטיזם חברתי - אך לא היא! יוסף פונה בכל פעם אל פותרי חלומו (המעורבים בחלום בדווקא!) ומבקש את פתרונות החלום. אם נעיין נראה שבתוך העצבנות והגערות ניתנת הפרשנות שעתידה להתקיים. גם יוסף יודע שפתרון החלומות הוא החשוב להגשמה ולא עצם המראה הישנוני - הוא יודע זאת ומממש, פעם אחר פעם, בפתרון חלומותיו (כשהוא תר אחר פרשן) ואחר כך בכלא ומחוץ לכתליו. ליעקב לא היה את הרווח שהיה ליוסף - חלום היה לו ופותר אין אותו. יעקב, בלית ברירה, פונה כלפי שמיא ומציב סדרת תנאים שפירושם - העבת רצון בכך שהקב”ה יעיד על פתרון חלומו.

ומה לגבינו? האם לאנשים שאינם חולמים על מלאכים, סלי צרי ושיבולים יש משמעות שיכולה להידלות מתוך וורט זה?

אנו למדים שחלום נשאר חסר משמעות כל עוד הוא נשאר בגדר חלום שהוא כמו עשן - עובר ומתנדף כאילו מעולם לא היה. ממשותו של חלום עוברת בפה, באמירה, בסיפור ובשמירת הדבר. ונותרה רק השאלה מהי הגדרת החלום, האם מדובר במראות שינת הלילה בהכרח, או שמא ההגדרות נשארות פתוחות לנו…

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435