ואנכי לא אשכחך?

עמיחי רוזנפלד • תשס"ט

על הקשר בין היציאה מרפידים למעמד הר סיני ומידותיו של הקב”ה המשמשות לנו כדרך חיים. שיח לשבת יתרו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435