קין והבל 9: מה תכלית העיגולים?

הרב אלחנן ניר • כסלו תשע"ו

מהי הגאולה, ומה משמעות גאולת המצב המודרני וזה הפוסט-מודרני? עיון בדברי הלשם והראי”ה קוק אל מול דברי ר’ צדוק מלובלין ביחס למהות העגולים והיושר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435