איתן אברמוביץ: הגות יהודית מודרנית

הגות יהודית מודרנית 1: מבוא להרמן כהן

איתן אברמוביץ • ד חשוון תשע"ח
שיעור מבוא להגותו היהודית של הרמן כהן: על המפנה שיצר קאנט בפילוסופיה הדתית - חילון העולם והסטת האנרגיות הדתיות לתחום האתי.

הגות יהודית מודרנית 2: ייחוד ה' לפי הרמן כהן

איתן אברמוביץ • יא חשוון תשע"ח
שיעור שני בהגותו של הרמן כהן. עיון בשער הראשון של 'דת התבונה', ודיון על אלוקים כאידיאה, ועל אופייה של דתיות שכלית ומוסרית.

הגות יהודית מודרנית 3: התגלות ותבונה

איתן אברמוביץ • ד כסלו תשע"ח
עיון בפרק על ההתגלות בספר 'דת התבונה ממקורות היהדות', ודיון על משמעותו של מעמד הר סיני עבורנו, ועל היחס האורתודוקסי אל המסורת.

הגות יהודית מודרנית 4: היחיד והכפרה

איתן אברמוביץ • י כסלו תשע"ח
המשך העיון ב'דת התבונה' להרמן כהן: הופעתו של היחיד מתוך קבלת האשמה, והכפרה המתאפשרת בעמידתו מול ה'.

הגות יהודית מודרנית 5: ייסורים ומשיחיות, סיכום הרמן כהן

איתן אברמוביץ • טו כסלו תשע"ח
שיעור סיכום על הרמן כהן: על הקשר שבין קבלת הייסורים לתפיסת המשיחיות ולתפקידו של עם ישראל, וכן על ההתנגדות של כהן לציונות.

הגות יהודי מודרנית 6: מבוא לפרנץ רוזנצווייג א

איתן אברמוביץ • ט טבת תשע"ח
פתיחה לסדרת השיעורים על הגותו של פרנץ רוזנצווייג: עיון בפסקת הפתיחה של כוכב הגאולה ובמספר אגרות, על פחד המוות ועל ההישארות בחיים.

הגות יהודית מודרנית 7: מבוא לפרנץ רוזנצווייג ב

איתן אברמוביץ • טז טבת תשע"ח
עיון במבחר אגרות של רוזנצווייג, המשקפות את התנועה בין השפה הדתית לשפה הקיומית, ואת היחס בין הכתיבה לדיבור והפילוסופיה לחיים.

הגות יהודית מודרנית 8: המחשב החדש והעצמיות

איתן אברמוביץ • כג טבת תשע"ח
על מאפייניו של 'המחשב החדש' שמציע רוזנצווייג ב'כוכב הגאולה' - פילוסופיה והתנסות, נפרדות ומפגש - ועל משמעותה של העצמיות המייחדת את האדם.

הגות יהודית מודרנית 9: השם וההתגלות

איתן אברמוביץ • א שבט תשע"ח
עיון במגוון מקורות על תפיסת ההתגלות של רוזנצווייג: הקשר בין זמן, דיבור ונוכחות, פירושו של שם ה', ומשמעותו של הממד הדתי של בחשיבה הדיאלוגית.

הגות יהודית מודרנית 10: ההתגלות כהתנסות

איתן אברמוביץ • ח שבט תשע"ח
המשך העיון בתפיסת ההתגלות של רוזנצווייג: על אופיו של המפגש עם אלוקים ועל היחס בינו לבין מפגשים אחרים; ועל התורה כמרחב של התגלות.

הגות יהודית מודרנית 11: התגלות ומתן תורה

 • 
המשך העיון בתפיסת ההתגלות של פרנץ רוזנצווייג, באמצעות בחינת השלכותיה על תפיסתו את קדושת התורה, ויחסו לביקורת המקרא.

הגות יהודית מודרנית 12: החוק, המצווה והחוזר בתשובה

איתן אברמוביץ • כב שבט תשע"ח
עיון ביחסו של פרנץ רוזנצווייג להלכה: על המצווה כהתגלות אישית לעומת ההלכה כמעצבת עולם; על ההלכה של היהודי 'הנורמלי' לעומת ההתמודדות של החוזר בתשובה.