מאמרים ושיעורים בספר במדבר

עוצם עיניו מדעת עליון

אורי דוד שוק • 
היחס השלילי של חז"ל לבלעם זועק דרשני משום שמקריאה פשטנית של הפסוקים עולה שבלעם הולך בתלם והולך והולך. שיח לשבת בלק.

הדבר היחיד

משה שריאל • תשע"ב
עיון קצרצר בפרשת נדרים ובשני רעיונות מרכזיים בו. שיח לשבת מטות מסעי.

תורת הייחוסים

משה שריאל • 
בין השבטים והקב"ה מתקיים דיון מורכב בייחוסו של פנחס - האם מדובר בעוד ביקורת חז"לית על תפיסת האדם כנוף משפחתו? שיח לשבת פנחס.

החטא הדטרמיניסטי

אסף ויצמן • 
העיסוק הרב בחטאו של משה והניסיון להגדירה בתוך הפרשה הזו ואחרות גורם לנו, לפעמים, לקהות חושים ביחס לסיפור - כמה הוא טראגי. שיח לשבת חוקת.

ביקורת פתע

אורי דוד שוק • תשע"ב
משה נתקל בביקורת קשה מצד קורח, דתן ואבירם. כיצד הוא מגיב? ומה היחס בין כל זה אלינו? שיח לשבת קורח - על משה שמצוי לפתע עמוק בביקורת.

טמאי נפש, בעלי סמכות

צבי ויינגרטן • תשע"ב
חז"ל נחלקו בניסיון לחשוף מיהם טמאי הנפש המבקשים אפשרות להקריב את קרבן הפסח. באיזו סמכות חכמים מגלים את הנסתרות - ומחדשים הלכות? שיח לשבת בהעלותך.

אמרות ה' אמרות טהורות

משה שריאל • תשע"ב
המון טיפוסים יש בפרשת נשא: לווים, מצורעים, כהנים, נשיאים, נשים סוטות ונזירים - אבל מה הקשר ביניהם? ומה זה מלמד אותנו על עצמנו? שיח לשבת נשא

אף אחד לא סופר אותי?

צבי ויינגרטן • תשע"ב
מספרים, מספרים, כל כך הרבה מספרים ומה למדנו מכל זה - לא על יחסי הקב"ה וישראל אלא על יחסי העם ומנהיגיו, האדם ואלוהיו. שיח לשבת במדבר.

ראשונים כמלאכים - דרוש קצר על מצוות ציצית

יונתן גרינבוים • תשע"ב
מגוון גדול ועשיר של רעיונות נאמרו במצוות ציצית. אבקש להוסיף הערה משלי, ולצבוע קצת מחדש את אופי המצווה, על רקע עיון בפסוקים ובהקשרם. שיח לשבת שלח.

מסע החיים

יונתן גרינבוים • תשע"א
עיון בפרשת מסעות בני ישראל במדבר. מתחילתו של ספר במדבר ישנו תהליך כפול ומרובע של מסע, לימוד, מלחמה ומנוחה. שיח לשבת מסעי.

שתי גדות לירדן

חיים יחזקאל ברונשטיין • תשע"א
עיון בשיחת בני גד וראובן עם משה והמעבר משיחת זהות להפנמה. שיח לשבת מטות.

מים ראשונים ומים אחרונים

צבי ויינגרטן • תשע"א
דיון שהוא גם זיכרון של שיעור מדרש משנים קדמוניות. על זהות דתית, מוסריות והפער ביניהם בשעות של שמד ובשעות של פוסטמודרניזם. שיח לשבת בלק
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435